Închirierea unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii specifice unei agentii de turism, în cladirea Terminal Pasageri Plecari, parter, zona publică (identificat P-75a4 intersectia axe 2-4 cu B-C), suprafața totală de 17 m

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 19.11.2020, ORA 9:00

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii specifice unei agentii de turism, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, cladirea Terminal Pasageri Plecari, parter, zona publică (identificat P-75a4 intersectia axe 2-4 cu B-C), suprafața totală de 17 mp, conform Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 112/28.05.2020 si in temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in fisa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii si formulare si modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hartie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achizitii Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obtine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achizitii Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: pretul documentatiei de atribuire pe suport hartie este de 50 lei+TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii, Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 0900 – 1500, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.11.2020, ora 11:00.

Detalii: Informaţii şi clarificǎri privind documentaţia de atribuire şi desfăşurarea procedurii se pot obţine printr-o solicitare scrisǎ transmisǎ în atenţia conducerii Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.11.2020, ora 09:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune in doua exemplare, un exemplar in original si unul in copie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.11.2020, ora 11:00 la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 15 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.10.2020.

Data publicării anunțului de licitație 23.10.2020.