Închirierea unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de transport persoane cu autovehicule, microbuze şi autocare pe diferite rute, de la/ la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., în Terminal Pasageri Sosiri, parter, zona publică (identificat ca B 01), în suprafață totală de 13,20 mp

Rental of an office space, intended to carry out administrative activities, specific to users of an international airport, commercial space intended for carrying out the activity of transporting persons with motor vehicles, minibuses and coaches on different routes, from/ to  Cluj Avram Iancu International Airport, located in Arrivals Passenger Terminal, ground floor, public area (identified as B 01), total area of 13,20 sqm

ANUNT LICITATIE PUBLICĂ, 15.03.2021, ORA 09:00;  NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER, 15.03.2021, 09:00 AM  

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui spaţiu comercial destinat desfăşurării activităţii de transport persoane cu autovehicule, microbuze şi autocare pe diferite rute, de la/ la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., în Terminal Pasageri Sosiri, parter, zona publică (identificat ca B 01), în suprafață totală de 13,20 mp, suprafață domeniu public, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 02.03.2021, ora 11:00.

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.03.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.03.2021, ora 11:00, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email: tr-cluj@just.ro.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.02.2021.
 1. General information on the Contracting Authority, in particular name, tax identification code, address, telephone number, fax and/or e-mail address, contact person: Cluj Avram Iancu International Airport, Cluj-Napoca, 149 Traian Vuia street, Registered at the National Office of the Register of Commerce No J12/3463/1992J12/3463/1992, fiscal code RO 2882425, phone number: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.
 2. General information on the object of the public tender procedure, in particular the description and identification of the property to be rented: Rental of an office space, intended to carry out administrative activities, specific to users of an international airport, commercial space intended for carrying out the activity of transporting persons with motor vehicles, minibuses and coaches on different routes, from/ to Cluj Avram Iancu International Airport, located in Arrivals Passenger Terminal, ground floor, public area (identified as B 01), total area of ​​13,20 sqm, public domain area, according to the Decision of the Cluj County Council no. 112 / 28.05.2020 and under the legal provisions of O.U.G. no. 57 / 03.07.2019, Article. 332 – 333.
 3. Information on the award documentation can be found in the procedure data sheet, contract specifications, binding contract terms, forms and model documents.

3.1. The way in which the interested persons can get a copy of the award documentation: By electronic means or on paper, from the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, following a written request on e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. Name and contact details of the service/compartment within the institution from which a copy of the award documentation can be obtained: It can be obtained from Cluj Avram Iancu International Airport, Public Procurement Office, phone number: 0264/307.500, int. 429/430, email: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost and payment conditions for obtaining this copy, where applicable, according to the provisions of the O.U.G. nr. 57/2019 regarding Administrative Code: the price of the tender documentation is 50 lei VAT or the equivalent in euro at the BNR rate on the day of payment. Payment may be made in cash at the organizer’s cashier on Monday to Friday, between 09:00 – 15.00, or by payment order, in one of the accounts: RO12BTRL01301202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX EUR.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 02.03.2021 at 11:00 am.

 1. Information about offers:

4.1. Closing date for submission of tenders: 15.03.2021, at 09:00 am.

4.2. Address where tenders must be submitted: at Cluj Avram Iancu International Airport, Traian Vuia Street, No. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each tender must be submitted: Tenders shall be submitted in duplicate, one original and one copy.

 1. Date and place of the public tender opening session: 15.03.2021, at 11.00 am, at Cluj Avram Iancu Cluj International Airport, Traian Vuia str., no. 149, Cluj-Napoca.
 2. Name, address, phone number and/or e-mail address of the competent court in dealing with the disputes arising and deadlines for bringing the matter before the court: Cluj Court, Dorobanți Road no. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone number 0264-596110, fax 0264-595844, email: tr-cluj@just.ro.
 3. Date of transmission of the notice of invitation to tender to the institutions in order to be published: 09.02.2021.
Data publicării anunțului de licitație 09.02.2021.