ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 07.09.2021, ora 09:00.

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unui spațiu comercial destinat amplasării unui automat bancar (ATM), situat în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în Terminalul Pasageri Sosiri, parter, zona publică, în suprafaţă totală de 2 mp, suprafață aflată în proprietatea Consiliului Județean Cluj  aparținând domeniului privat  și aflată în administrarea regiei, închiriată conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art. 332 – 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fișa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 25.08.2021, ora 16:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.09.2021, ora 09:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un exemplar în original și unul în copie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.09.2021, ora 11:00, la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.08.2021.

 

 

NOTICE OF A COMPETITIVE PUBLIC TENDER 07.09.2021, 09:00 AM

 

1. General information on the contracting authority, in particular the name, tax identification code, address, telephone number, fax and /or e-mail address, contact person: Cluj Avram Iancu International Airport R.A., Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, registered with onrc nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, phone: 0264/307.500, e-mail: office@airportcluj.ro.

2. General information on the subject of the public tender procedure, in particular the description and identification of the asset to be rented: Renting of a commercial space intended for the location of a banking vending machine (ATM), located inside Cluj Avram Iancu International Airport R.A., in the Passenger Arrivals Terminal, ground floor, public area, with a total area of 2 sqm, an area owned by Cluj County Council belonging to the private sector and under the administration of the administration, rented according to Cluj County Council Decision no. 112/28.05.2020 and under the provisions of O.U.G. no. 57/03.07.2019 on the Administrative Code, art. 332 – 333.

3. Information on the tender documentation: it can be found in the data sheet of the procedure, the tender specifications, the mandatory contractual clauses and the forms and models of documents.

3.1. The manner or ways in which the interested persons can take possession of a copy of the awarding documentation: by electronic means or on paper, from the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport, R.A. Public Procurement Office, following a written request on the e-mail address: office@airportcluj.ro.

3.2. The name and contact details of the service /compartment within the institution from which a copy of the awarding documentation can be obtained: it can be obtained from the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport R.A., Public Procurement Office, telephone: 0264/307.500, int. 429/430, e-mail: office@airportcluj.ro.

3.3. The cost and payment conditions for obtaining this copy, where applicable, according to the provisions of O.U.G. no. 57/2019 on the Administrative Code: the price of the award documentation on paper is 50 lei + VAT or the equivalent in euro at the NBR exchange rate on the day of payment. Payment can be made in cash, at the organizer’s cashier’ office, on Mondays to Fridays, between 09:00 – 15:00, or by Payment Order, in one of the accounts: RO12BTRL0130120202919844XX Lei or RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Deadline for requesting clarifications: 25.08.2021, 16:00.

4. Information on offers:

4.1. Deadline for submission of bids: 07.09.2021, 09:00.

4.2. Address to which bids must be submitted: at the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Number of copies in which each bid must be submitted: The bid shall be submitted in two copies, one copy in original and one copy.

5. Date and place where the public meeting for the opening of the bids will take place: 07.09.2021, 11:00, at the headquarters of Cluj Avram Iancu International Airport R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Name, address, telephone number and/or e-mail address of the court competent to settle the disputes that have arisen and the deadlines for the referral to the court: Cluj Tribunal, Calea Dorobantilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County, phone 0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Date of transmission of the auction notice to the competent institutions, for publication: 16.08.2021.